Alumni

Kyushu University

2021. 3

2020. 8

2020. 3

2019. 3

2018. 3

2017. 3

2016. 3

2015. 9

Minori Yoshio


Acep Taryana


2015. 3

2014. 3

Keiji Hokamura

(-2014.3)

Daisuke Yamamoto

(2011.4-2014.3)

Bing Fan Yang

(2013.9-2014.3)

Dejun Kong

(2013.9-2014.3)

2013. 9

Ryosuke Nakashiro

(2010.4-2013.9)
zukan.com

2013. 3

Takamitsu Nagamoto

(2012.4-2013.3)

2011. 3

Shizuka Uchio

(2010.4-2011.3)

Yuichiro Nagata


Kyushu Institute of Technology

2011. 3

Ryoto Naruse

(2008.4-2011.3)

Jun Nomura

(2008.4-2011.3)

Masaru Shiozuka

(2008.4-2011.3)

2010. 3

Syota Matsukuma

(2009.4-2010.3)

Katsuya Sadano

(2009.4-2010.3)

2009. 3

Kazuhisa Noda

(2006.4-2009.3)

Genya Otsubo

(2006.4-2009.3)

Hidenori Akatoki

(2008.4-2009.3)

Takuya Shiraishi

(2008.4-2009.3)

2008. 3

Hirotoshi Kanagawa

(2005.4-2008.3)

Akihiro Sakai

(2005.4-2008.3)

Toshiki Seto

(2005.4-2008.3)

Suguru Shinotuka

(2005.4-2008.3)

Takafumi Akita

(2007.4-2008.3)

Masahiro Taira

(2007.4-2008.3)

Susumu Taniguchi

(2007.4-2008.3)

Jun Yoshida

(2007.4-2008.3)

Daisuke Matushita

(2006.4-2008.3)

2007. 3

Piao Jinji

(2004.11-2007.3)

Yusaku Maeno

(2004.4-2007.3)

Genki Moriyama

(2004.4-2007.3)

Satoshi Murakami

(2004.4-2007.3)

Shinji Sano

(2004.4-2007.3)

Yuuki Ito

(2006.4-2007.3)

Tomoya Koga

(2006.4-2007.3)

2005. 3

Yoshitomo Kuroshima

(2004.4-2005.3)